В проездные документы для беженцев и иностранцев внесли изменения

Постановлением правительства РК от 14 октября 2021 года внесены изменения в образцы паспорта гражданина Республики Казахстан, удостоверения личности гражданина Республики Казахстан, вида на жительство иностранца в Республике Казахстан, удостоверения лица без гражданства, удостоверения беженца и требования к их защите, сообщает Zakon.kz.

Так, на странице 1 проездного документа для беженцев и иностранцев размещается надпись на казахском и английском языках:

1. Осы құжат иесіне ұлттық паспорттың орнына қолдануға болатын осындай құжатты беру мақсатында ғана берілді. Бұл құжат иесіне зиян келтірмейді және оның азаматтығын ешқандай түрде қозғамайды.

This document is issued solely with a view to providing the holder with a travel document which can serve in lieu of a national passport. It is without prejudice to and in no way affects the holder’s nationality.

2. Реадмиссияға және Қазақстан Республикасынан тысқары жерлерге шығарып жіберуге жататын адамдарды қоспағанда, құжат иесінің осы құжатта көрсетілген қолданыс мерзімі кезеңінде Қазақстан Республикасына қайтып оралуға рұқсаты болады.

The holder is authorized to return to the Republic of Kazakhstan within the period of validity specified in this document with the exception of persons subject to readmission and expulsion from the Republic of Kazakhstan.

3. Егер құжат иесі осы құжатты берген елде орналаспаса, ол қайтадан саяхаттағысы келсе, ол жаңа құжат алу үшін өзі тұрып жатқан елдің құзыретті билік органдарына жүгінуге тиіс.

Should the holder take up residence in a country other than that which issued the present document, he must, if he wishes to travel again, apply to the competent authorities of his country of residence for a new document.

На заднем форзаце проездного документа размещается надпись на казахском и английском языках:

«ОСЫ ЖОЛ ЖҮРУ ҚҰЖАТЫ 36 БЕТТЕН ТҰРАДЫ THIS TRAVEL DOCUMENT CONTAINS 36 PAGES».

Проездной документ выдается:

  1. лицу, которому присвоен статус беженца, для передвижения за пределами территории РК;
  2. иностранцам и лицам без гражданства, подлежащим реадмиссии или выдворению с территории РК, в случае утраты в период пребывания в республике заграничного паспорта или истечения срока действия заграничного паспорта для выезда из страны.

Проездной документ выдается сроком действия на один год, при этом для беженцев срок действия проездного документа не должен превышать срока действия удостоверения беженца.

Постановление вводится в действие с 1 января 2022 года.